โรงเรียนชนม์พัฒนา


หมู่ที่ 8 บ้านบ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทร. 077-897-191

54433179_2263731213840321_966222600554414080_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

1085460069-20190626-102240

นายเอกชัย เจ้ยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนม์พัฒนา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2465 เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ใช้ศาลาการเปรียญวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารเป็นที่เล่าเรียน พ.ศ. 2506 ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ 16 ตารางวา ปัจจุบันมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 4 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระปรางค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัน และธรรมชาติของผู้เรียนเน้นการปฏิบัติจริง นำสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
4. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ห้องเรียนให้เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
5. ประสานกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
3. นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4. นักเรียนทุกจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน